روشویی بتنی طرح توپوگرافی

روشویی یا سینک بتنی را چندین بار در احجام مختلف تولید کردیم. در نهایت روشویی بتنی با طرح توپوگرافی را نیز با قالبگیری ویژه ساختیم

سطح روشویی بتنی با ترکیبات خاص ضد جذب گردیده و امکان رسوب جرم ندارد.

ابعاد 85-45-10 سانتیمتر

ابعاد 85-50-10 سانتیمتر

روشویی بتنی خود را داشته باشید