محصولات سفارشی اون بخش از سفارشات هستند که به صورت اختصاصی و به سفارش ساخته میشوند و غالبا استودیو آرت بتن اجازه فروش آن را ندارد

صورتک بتنی
میز پنج ریالی شیر و خورشید