تایل بتنی جناقی 50در 10

تایل بتنی جناقی با توجه به وزن کم و زیبایی بعد از اجرا، قابلیت استفاده در فضای داخلی و محوطه را دارد.

سطح مقاوم در برابر سایش، آن را مناسب اغلب کاربری ها قرار میدهد