کانتر بتنی برگرلند باکری

ساخت کانتر بتنی با حروف برای ما ساده شده بود. کارفرما درخواست لوگو بتنی فرورفته داشت. تیم فنی آرت بتن راه مناسبی برای قالب سازی ارایه کرد.

و در نتیجه پروژه کانتر بتنی برگرلند شعبه باکری نیز تمام شد.

کانتر بتنی خود را داشته باشید